Телефон: +359 42 602 672
E- mail: office@hrc-stz.eu
Сдружение на хотелиерите и ресторантьорите – Стара Загора
Сдружение на хотелиерите и ресторантьорите – Стара Загора
Адрес: Стара Загора
Парчевич 2,Офис сграда, етаж 5

Етичен кодекс

2011/04/17

ЕТИЧЕН КОДЕКС


I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Този кодекс установява морално-етични норми, принципи и стандарти за поведение на членовете на сдружението.

Целта на Етичния Кодекс е :

 • Да насърчава и развива високи етични норми в бизнеса.
 • Да способства осъзнаване и признаване значимостта на всеки полезен труд.
 • Да подкрепя стремежа към утвърждаване на добрата репутация на сдружението.
 • Да възпитава стремежа на всеки член на сдружението да защитава своето име и да утвърждава професионалната си репутация.
   

II ПРАВИЛА НА ПОВЕДЕНИЕ

Общи правила на поведение
Членовете на дружеството трябва да спазват следните правила за поведение:

 1. Безусловно спазване и зачитане първенството на закона, защита на неделимите и универсални ценности: човешкото достойнство, свобода,равенство и солидарност.
 2. Членовете на сдружението трябва да избягват всяко действие, което е или би могло евентуално да бъде окачествено като уронващо доброто име на сдружението.
 3. Спазването на законовите разпоредби е в основата на етичното бизнес поведение.Въпреки че не се очаква членовете да познават детайлно всички действащи закони, те трябва да са запознати с основните правила засягащи тяхната сфера на дейност, а в случай на колебание да търсят помощта на юридически съветник.
 4. Комуникацията в сдружението следва да се осъществява без каквито и да било предубеждения към отсрещната страна.
   

III НА СЪБРАНИЕ

 1. Лицата, членуващи в СРХ гр. Стара Загора, не допускат по време на събрания на дружеството поведение, несъвместимо с добрите нрави.
 2. Лицата, членуващи в сдружението, спазват поведение в зала, което изисква от тях:
  • да не говорят по същество повече от един път и по един и същи въпрос, освен ако не се налага доизясняване по темата,
  • да не отправят лични нападки, оскърбителни думи и заплахи,
  • да не нарушават реда в залата,
  • подвиквания, подсвирквания и иронизиране на говорещия член са недопустими и ще водят до отстраняването на лицето,  проявило грубо неуважение към колегата си.
 3. При осъществяване на дейности, несъвместими с поведението по този кодекс, лицата членуващи в СРХ- Стара Загора, следва да се отстранят от сдружението.
   

IV ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Нормите на настоящия кодекс са доброволно морално- етично задължение за поведение на членовете на дружеството. Членовете на сдружението са длъжни да спазват разпоредбите на настоящия кодекс и във връзка с това да се информират от ръководството на управителния съвет за поправки и изменения на неговите разпоредби. Нормите на настоящия кодекс се прилагат, доколкото не противоречат на Кодекса на труда и останалото действащо законодателство.