Телефон: +359 42 602 672
E- mail: office@hrc-stz.eu
Сдружение на хотелиерите и ресторантьорите – Стара Загора
Сдружение на хотелиерите и ресторантьорите – Стара Загора
Адрес: Стара Загора
Парчевич 2,Офис сграда, етаж 5

За нас

§ Наименование

"Сдружение на хотелиерите и ресторантьорите Стара Загора"

§ Самоопределение

Сдружението осъществява дейността си в частна полза.

§ Седалище

град Стара Загора

§ Адрес на управление

град Стара Загора, ул.Парчевич 2, ет.3 /офис сграда/

§ Срок

Сдружението се учредява за неопределен срок

§ Цели

1. Сдружението с идеалната цел "Сдружение на хотелиери и ресторантьори Стара Загора е доброволно сдружение на, български и/или чуждестранни юридически лица които извършват търговска дейност в областта на хотелиерството и ресторантьорството.

2. Сдружението ще осъществява дейността си в частна полза.2. Сдружението ще осъществява дейността си в частна полза.

3. Сдружението си поставя следните непосредствени задачи.

- да прави предложения и изказва мнения и становища във връзка с въпроси,пряко или косвено относими към дейността на членовете си.
- да защитава правата на своите членове, в случай на тяхното нарушаване от трети лица, включително от държавни органи или институции
- да развива връзки с средни организации и да обменя опит с тях.
- да съдейства за организирането на прояви в национален и международен мащаб
- да поддържа връзки със средствата за масова информация.
- да организира семинари, работни срещи и др.подобни.
- да обобщава становищата на членовете си по важни въпроси на дейността им.

§ Предмет на дейност

1. Създава необходимата организация и координация между членовете си за реализацията на поставените цели.

2. Осъществява координация между дейността на сдружението и други сродни или национални организации.

3. Разработва собствени програми и ги съгласува с националната браншова организация.Участва в реализирането на национални програми.

4. Събира и анализира информация за хода, качеството и проблемите на рестораньорите и хотелиерите в региона и подпомага членовете си за тяхното решаване.

5. Разработва или участва в разработването на нормативни документи касаещи общи въпроси от дейността на членовете си.

6. Обсъжда и предлага промени в законодателството, регламентиращо дейността на хотелиерите и ресторантьорите.

7. Защитава интересите на членовете си и отстоява правата им.Спомага за тяхната по-добра реализация.

8. Организира мероприятия за оповестяване на изискванията, важащи за членовете си, за тяхното покриване, за институциите, които следят за това и за по-добрата информационна и комуникационна обезпеченост на бранша.

9. Извършва рекламна и информационна дейност в рамките на дейността си.

10. Извършва съпътстващата стопанска дейност,предвидена в настоящия Устав.

11. Удостоява с морални и/или материални награди физически и юридически лица, включително свои членове за особени заслуги в бранша.

§ Управителен съвет

Председател
Иван Михалев
Членове:
- Вени Петрова
- Велко Велков
- Пламен Бояджиев
- Стефан Евтимов