Телефон: +359 42 602 672
E- mail: office@hrc-stz.eu
Сдружение на хотелиерите и ресторантьорите – Стара Загора
Сдружение на хотелиерите и ресторантьорите – Стара Загора
Адрес: Стара Загора
Парчевич 2,Офис сграда, етаж 5

Полезна Информация

2012/06/19

Въпроси и отговори за забраната за тютюнопушене

                
2012/02/22

Оферта Микроинвест

Оферта Микроинвест
Изтегли

                
2012/01/06

Туристически Данък за 01.01.2012г.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА
ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
/приета от Общински съвет с Решение № 57 от 21.02.2008 г.; изм.и доп. с Решение
№ 347 от
29.01.2009 г., в сила от 01.02.2009 г.,с изключение на чл.43, 44 и 45, които влизат в
сила от 01.01.2010
г.; изм. и доп. с Решение № 716 от 22.12.2009 г., в сила от 01.01.2010 г., с
изключение на чл.19, ал.1,
който влиза в сила от 01.01.2011 г.; изм. и доп. с Решение № 1036 от 21.12.2010 г., в
сила от
01.01.2011 г., с изключение на чл.20, който влиза в сила от 01.07.2011 г./
§1. В чл.52, ал.1, т.4 в текста след т.10 отпадат т.12 и 13:
§2. Чл.58, ал.1 се изменя така:
„Чл. 58. (1)Данъкът по чл.57 е в размер, както следва:
1. За средствата за подслон и местата за настаняване в гр. Стара Загора и с.
Старозагорски минерални бани:
1.1. категория 1 звезда – 0,50 лв. за нощувка;
1.2. категория 2 звезди – 0,80лв. за нощувка;
1.3. категория 3 звезди – 1,00лв. за нощувка;
1.4. категория 4 звезди - 1,00 лв. за нощувка;
1.5. категория 5 звезди - 1,00 лв. за нощувка
2. За средствата за подслон и местата за настаняване в населените места
извън посочените в т.1:
1.1. категория 1 звезда – 0,50 лв. за нощувка;
1.2. категория 2 звезди – 0,70лв. за нощувка;
1.3. категория 3 звезди – 0,70лв. за нощувка;
1.2. категория 4 звезди - 0,80 лв. за нощувка;
1.3. категория 5 звезди - 0,90 лв. за нощувка.”
§3. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2012г.

                
2011/11/04

ТРУДОВА МЕДИЦИНА - ОФЕРТИ

МЕДИЩИТ КОНТРОЛ - ОФЕРТА // Изтегли
„СТМ-ЕКСПЕРТ” ООД - ОФЕРТА// Изтегли

                
2011/09/27

Решение на Общински Съвет Стара Загора 20.09.2011г.

 


Общински съвет – Стара Загора

РЕШЕНИЕ №107

от 29 Март 2012 година

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора, раздел втори ТАКСА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАЗАРИ, ТЪРЖИЩА, ПАНАИРИ, ТРОТОАРИ, ПЛОЩАДИ, УЛИЧНИ ПЛАТНА И ТЕРЕНИ С ДРУГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ – второ четене

Приложение №7 „Цени на обекти над 20 кв.м., изградени по член 120 от ПП на ЗТСУ /отм./ в зависимост от зоната, в която попадат.

 

 

На основание чл.21, ал.2 във връзка ал.1, т.7 от ЗМСМА Общински съвет приема на второ четене Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора, раздел втори ТАКСА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАЗАРИ, ТЪРЖИЩА, ПАНАИРИ, ТРОТОАРИ, ПЛОЩАДИ, УЛИЧНИ ПЛАТНА И ТЕРЕНИ С ДРУГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

 

§1. Чл.20, ал.4,

6.12. За изнесени маси за консумация пред заведения за хранене и развлечения:

6.12.1. За кръгла маса с диаметър до 0.80м и 4 стола на ден:

- Супер зона            1.20 лв.

- Първа зона            0.90 лв.

- Втора зона              0.80 лв.

- Трета зона             0.78 лв.

- Четвърта зона      0.60 лв.

- Пета зона               0.50лв.

 

 

6.12.2. За кръгла маса с диаметър над 0.80м и 4 стола на ден:

- Супер зона                         1.50 лв.

- Първа зона                         1.20лв.

- Втора зона                         1.00 лв.

- Трета зона                         0.90 лв.

- Четвърта зона                  0.78 лв.

- Пета зона                          0. 50 лв.

 

 

6.12.3. За кръгла маса с 4 фотьойла на ден:

- Супер зона                1.80 лв.

- Първа зона                1.50 лв.

- Втора зона                 1.30 лв.

- Трета зона                 1.20 лв.

- Четвърта зона           1.10 лв.

- Пета зона                  0.90 лв.

 

 

 

 

6.12.4. За правоъгълна /квадратна/ маса с 4 фотьойла /2 пейки/ на ден:

- Супер зона              2.40 лв.

- Първа зона              1.80 лв.

- Втора зона              1.50 лв.

- Трета зона               1.30 лв.

- Четвърта зона         1.20 лв.

- Пета зона                1.00 лв.

 

 

6.12.5. За правоъгълна /квадратна/ маса с 2 дивана /2 люлки/ на ден:

- Супер зона              2.40 лв.

- Първа зона              1.80 лв.

- Втора зона               1.50 лв.

- Трета зона               1.30 лв.

- Четвърта зона       1.20 лв.

- Пета зона                1.00 лв.

 

 

6.12.6. За кръгла маса с диаметър до 0.80м и 4 стола на месец:

- Супер зона              24.00 лв.

- Първа зона              19.00 лв.

- Втора зона               16. 00 лв.

- Трета зона               12.00 лв.

- Четвърта зона         9.00 лв.

- Пета зона                5.00 лв.

 

 

6.12.7. За кръгла маса с диаметър над 0.80м и 4 стола на месец:

- Супер зона               30.00 лв.

- Първа зона               23.00 лв.

- Втора зона               19.00 лв.

- Трета зона                15.00 лв.

- Четвърта зона          12.00 лв.

- Пета зона                 7.00лв.

 

 

6.12.8. За кръгла маса с 4 фотьойла на месец:

- Супер зона              33.00 лв.

- Първа зона              24.00 лв.

- Втора зона              20.00 лв.

- Трета зона              17.00 лв.

- Четвърта зона        13.00 лв.

- Пета зона                9.00 лв.

 

6.12.9. За правоъгълна /квадратна/ маса с 4 фотьойла /2 пейки/ на месец:

- Супер зона             36.00 лв.

- Първа зона             27.00 лв.

- Втора зона              22.00 лв.

- Трета зона              18.00 лв.

- Четвърта зона        15.00 лв.

- Пета зона                11.00 лв.

 

 

 

6.12.10. За правоъгълна /квадратна/ маса с 2 дивана /2 люлки/ на месец:

- Супер зона               36.00 лв.

- Първа зона               29.00 лв.

- Втора зона               24.00 лв.

- Трета зона                21.00 лв.

- Четвърта зона          17.00 лв.

- Пета зона                  12.00 лв.

 

§ 2. Приложение № 7 „Цени на обекти над 20 кв.м., изградени по член 120 от ПП на ЗТСУ /отм./ в зависимост от зоната в която попадат.

 

1. За заведения за обществено хранене и закуски на квадратен метър на месец :

- Първа зона                         8,00 лв.

- Втора зона              6,00 лв.

- Трета зона              4,00 лв.

- Четвърта зона       3,00 лв.

- Пета зона                2,00 лв.

 

2. За хранителни стоки и пакетирани стоки на квадратен метър на месец :

- Първа зона                         7,00 лв.

- Втора зона              5,00 лв.

- Трета зона              3,00 лв.

- Четвърта зона         2,40 лв.

- Пета зона                2,00 лв.

 

3. За промишлени стоки и услуги на квадратен метър на месец :

- Първа зона                         6,00 лв.

- Втора зона              4,00 лв.

- Трета зона              3,00 лв.

- Четвърта зона          2,00 лв.

- Пета зона                 1,20 лв.

                      

Гласуване: „за” – 33, против-няма, възд.се-3

Приема се.

 

§3. Наредбата влиза в сила от  01.10.11 г.

 

Гласуване: „за” – 36, против-няма, възд.се-3

Приема се.

 

 

 

Гласуване за цялата Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на  услуги  на територията на Община Стара Загора на второ четене .

 

 

 

 

 

                
2011/09/12

Карти с отстъпки на Лукойл

Бензин и Дизел от Понеделник до Петък 0,06 ст. Събота и Неделя 0,08ст.
Газ от Понеделник до Петък 0,03 ст. Събота и Неделя 0,05ст.
                
2011/09/12

Годишни Технически Прегледи

Годишни Технически Прегледи „БУЛТРАНС ООД” –Тоньо Желязков 
15% отстъпка за членовете на сдружението.
Тел. за контакти: 042/64 30 41, 0887/454221.

 

                
2011/06/23

Оферта за задължително годишно обслужване на СТМ

Преференциална оферта, за членовете на сдружението Служба по Трудова Медицина "КОРТЕКС"
Изтегли

                
2011/06/23

Оферта за измерване на смукателна или нагнетателна вентилационна инсталация .

Преференциална оферта, за членовете на сдружението "Глобал Контрол Експрес"ООД
Изтегли

                
2011/04/29

Aвторите на музика и литературни текстове свързани с музика

Да си законен НЕ Е скъпо
50% отстъпкапри лицензиране на музиката
в заведенията в София, Пловдив, Ст. Загора

                повече...