Телефон: +359 42 602 672
E- mail: office@hrc-stz.eu
Сдружение на хотелиерите и ресторантьорите – Стара Загора
Сдружение на хотелиерите и ресторантьорите – Стара Загора
Адрес: Стара Загора
Парчевич 2,Офис сграда, етаж 5

Полезна Информация

2012/01/06

Туристически Данък за 01.01.2012г.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА
ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
/приета от Общински съвет с Решение № 57 от 21.02.2008 г.; изм.и доп. с Решение
№ 347 от
29.01.2009 г., в сила от 01.02.2009 г.,с изключение на чл.43, 44 и 45, които влизат в
сила от 01.01.2010
г.; изм. и доп. с Решение № 716 от 22.12.2009 г., в сила от 01.01.2010 г., с
изключение на чл.19, ал.1,
който влиза в сила от 01.01.2011 г.; изм. и доп. с Решение № 1036 от 21.12.2010 г., в
сила от
01.01.2011 г., с изключение на чл.20, който влиза в сила от 01.07.2011 г./
§1. В чл.52, ал.1, т.4 в текста след т.10 отпадат т.12 и 13:
§2. Чл.58, ал.1 се изменя така:
„Чл. 58. (1)Данъкът по чл.57 е в размер, както следва:
1. За средствата за подслон и местата за настаняване в гр. Стара Загора и с.
Старозагорски минерални бани:
1.1. категория 1 звезда – 0,50 лв. за нощувка;
1.2. категория 2 звезди – 0,80лв. за нощувка;
1.3. категория 3 звезди – 1,00лв. за нощувка;
1.4. категория 4 звезди - 1,00 лв. за нощувка;
1.5. категория 5 звезди - 1,00 лв. за нощувка
2. За средствата за подслон и местата за настаняване в населените места
извън посочените в т.1:
1.1. категория 1 звезда – 0,50 лв. за нощувка;
1.2. категория 2 звезди – 0,70лв. за нощувка;
1.3. категория 3 звезди – 0,70лв. за нощувка;
1.2. категория 4 звезди - 0,80 лв. за нощувка;
1.3. категория 5 звезди - 0,90 лв. за нощувка.”
§3. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2012г.