За нас

 • Наименование

Наименование Сдружение на хотелиерите и ресторантьорите Стара Загора

 • Самоопределение

Сдружението осъществява дейността си в частна полза.

 • Седалище

град Стара Загора

 • Адрес на управление

град Стара Загора, ул.Парчевич 2, ет.4, офис 4-10

 • Срок

Сдружението се учредява за неопределен срок

 • Цели
 1. Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите Стара Загора е доброволно сдружение на български и/или чуждестранни юридически лица, които извършват търговска дейност в областта на хотелиерството и ресторантьорството и предлагат туристически продукт
 2. Сдружението ще осъществява дейността си в частна полза.
 3. Сдружението си поставя следните непосредствени задачи.
 • Да предоставя ежедневна информация на своите членове – институционална, бизнес, медийна и друга.
 • Да прави предложения и изказва мнения и становища във връзка с въпроси, пряко или косвено относими към дейността на членовете си
 • Да защитава правата на своите членове, в случай на тяхното нарушаване от трети лица, включително от държавни органи или институции
 • Да осъществява контакти със сродни организации и да обменя опит с тях
 • Да съдейства за организирането и участва  в събития в национален и международен мащаб
 • Да участва в процеса по развитието на региона като културно-историческа и винена дестинация.
 • Да популяризира постиженията на своите членове в и извън региона и страната.


 • Управителен съвет

Председател:
Вени Петрова

Членове:
Здравко Костадинов
Иван Михалев
Ивелина Кедикова
Красимира Недева
Лъчезар Шулеков